Najczęstsze powody dla Abmahnung

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Najczęstsze powody dla Abmahnung

Abmahnung, czyli pisemna uwaga pracodawcy w miejscu pracy, jest szczególnie nieprzyjemna. Chociaż jest to tylko sposób, aby zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie pracowników, tego listu upominającego nie można lekceważyć. Abmahnung jest traktowane jako oficjalne ostrzeżenie i może prowadzić do wypowiedzenia z powodu zachowania. W jakich przypadkach pracodawca może w ogóle wydać Abmahnung i jakie są najczęstsze powody dla takich upomnień? W tym artykule wyjaśniamy, jak może dojść do Abmahnung ze strony pracodawcy i w jakich okolicznościach takie upomnienie może zagrozić stosunkowi pracy.

Znaczenie Abmahnung w kontekście prawa pracy

Abmahnung w prawie pracy wynika z zasady proporcjonalności. Zasadę tę znajdziemy również w § 314 ust. 2 BGB, który reguluje nadzwyczajne wypowiedzenie z długoterminowego stosunku umownego. Stanowi formalną uwagę, którą może wyrazić zarówno pracodawca, jak i pracownik, jeśli druga strona naruszy swoje obowiązki. Zazwyczaj następuje jako reakcja pracodawcy na naruszenie obowiązków przez pracownika. Najłagodniejszym środkiem jest tzw. upomnienie, po nim następuje Abmahnung, a w skrajnym przypadku nadzwyczajne wypowiedzenie.

List upominający, czyli Abmahnung w prawie pracy, pełni kilka funkcji. Z jednej strony jasno pokazuje pracownikowi, że jego zachowanie jest nieakceptowalne. Z drugiej strony służy jako ostrzeżenie i daje pracownikowi możliwość zmiany swojego zachowania, aby uniknąć dalszych konsekwencji pracowniczych. Listy upominające są również ważnym warunkiem dla dalszych kroków, takich jak wypowiedzenie z powodów zachowania. W przypadku sporów pracowniczych Abmahnung służy również jako dokumentacja dowodowa do wykazania niewłaściwego zachowania.

Ile razy mogę dostać Abmahnung, zanim nastąpi wypowiedzenie?

Ogólnie nie ma ustalonej liczby listów upominających, która byłaby wymagana do wypowiedzenia. Abmahnung zawsze odnosi się do konkretnego incydentu i nie może być bezpośrednio użyte jako podstawa do późniejszego wypowiedzenia. Dla wypowiedzenia z powodu zachowania, kwestionowane zachowanie musi być powtarzalne i odpowiadać zachowaniu, za które wcześniej zostało wydane Abmahnung. Przykładem takiego powtórzenia może być powtarzające się spóźnienia, jeśli zostało już wydane Abmahnung za to zachowanie. Jedno Abmahnung więc w większości przypadków nie jest wystarczające do wypowiedzenia. Dopiero gdy otrzymasz kilka listów upominających za to samo działanie, można rozważyć wypowiedzenie.

Wyjątki istnieją w przypadku poważnych naruszeń, takich jak molestowanie seksualne czy uszkodzenie ciała. Mogą one uprawniać do natychmiastowego wypowiedzenia nawet bez wcześniejszego Abmahnung. Tutaj również ocenia się proporcjonalność, czy powody dla Abmahnung uprawniają do wypowiedzenia, czy wypowiedzenie bez Abmahnung jest prawnie uzasadnione.

Za jakie zachowanie mogę dostać Abmahnung?

Powody dla Abmahnung są zróżnicowane. Typowymi powodami są naruszenie obowiązków pracowniczych lub ignorowanie zasad firmy. Najczęstsze powody dla Abmahnung obejmują:

 • Niezgłoszoną chorobę
 • Nieprzesłane lub opóźnione zwolnienie lekarskie
 • Nieusprawiedliwioną nieobecność
 • Ignorowanie instrukcji pracy
 • Odmowę pracy
 • Oszustwa związane z czasem pracy
 • Spożywanie alkoholu w miejscu pracy
 • Podejmowanie zakazanych działalności pobocznych
 • Odmowę pracy nadgodzinowej
 • Niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, współpracowników lub klientów (np. obelgi)
 • Prywatne korzystanie z internetu w czasie pracy
 • Słabą wydajność pracy
 • Palenie bez zezwolenia
 • Zakłócanie spokoju w miejscu pracy
 • Spóźnienia
 • Molestowanie seksualne
 • Kradzież

Istnieje więc szereg powodów, które mogą skłonić pracodawcę do wydania Abmahnung wobec pracownika. Uwagi pracodawcy są zasadniczo skierowane na zwrócenie uwagi pracownika na jego niewłaściwe zachowanie i dają mu możliwość poprawy. Chociaż uwagi są zwykle uzasadnione zachowaniem, niektóre powody dla Abmahnung mogą również stanowić przestępstwo, co w niektórych przypadkach uprawnia nie tylko do natychmiastowego wypowiedzenia, ale może mieć również inne konsekwencje prawne.

Co poprzedza Abmahnung?

Przed wydaniem pisemnego Abmahnung może nastąpić również ustne lub pisemne upomnienie. Jest to tylko ostrzeżenie przed zachowaniem, które nie jest zgodne z umową o pracę, bez groźby dalszych konsekwencji. Na tym etapie pracodawca zwraca uwagę pracownikowi na określone zachowanie lub braki w wydajności. Ten etap służy jako wczesne ostrzeżenie przed możliwymi problemami i daje pracownikowi szansę na poprawę swojego zachowania, zanim dojdzie do poważniejszych środków. Ustne upomnienie zwykle odbywa się w nieformalny sposób i bezpośrednio od przełożonego. Podczas niego omawiane są braki, formułowane są jasne oczekiwania i wskazywane są możliwe konsekwencje. Pisemne upomnienie natomiast już ma bardziej sformalizowany charakter i dokumentuje na piśmie niewłaściwe zachowanie.

Chociaż te etapy poprzedzające Abmahnung nie prowadzą do bezpośrednich konsekwencji pracowniczych, służą jako ostrzeżenie na wypadek, gdyby sporne zachowanie kontynuowano. W interesie obu stron jest wczesne wejście w konstruktywny dialog i wspólne opracowanie rozwiązania, aby uniknąć sporu pracowniczego.

Jakie zachowania często prowadzą do Abmahnung?

Oficjalne Abmahnung w świecie pracy często są wydawane z powodu różnych zachowań, które naruszają obowiązki pracownicze lub zasady firmy. Jedną z najczęstszych przyczyn jest nieusprawiedliwiona nieobecność lub powtarzające się spóźnienia w pracy. Naruszenie zasad firmy, kradzież, odmowa pracy lub niewłaściwe zachowanie wobec kolegów lub przełożonych również należą do powodów dla uwagi pracodawcy. W niektórych przypadkach wydanie Abmahnung może być również spowodowane naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, nieautoryzowanym udostępnianiem tajemnic firmowych lub poważnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Jednak takie upomnienia są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy są oparte na takim działaniu ze strony pracownika, które może kontrolować swoją wolą. Abmahnung więc nie można wydać za sytuacje, na które pracownik nie mógł wpłynąć.

Co nie jest powodem do uwagi?

Nie wszystkie zachowania lub sytuacje uprawniają pracodawcę do wydania Abmahnung. Zdarza się, że pracodawcy wydają Abmahnung pracownikom z powodu częstych chorób. Jednakże Abmahnung z powodu choroby nie jest uzasadnione, ponieważ nie jest to zachowanie, które można kontrolować. Uwagi są odpowiednie tylko w przypadku, gdy zwolnienia lekarskie są wielokrotnie składane z opóźnieniem lub wcale. Podstawą dla Abmahnung musi być zawsze zasada proporcjonalności. Oznacza to, że uwaga nie jest uzasadniona w przypadku drobnych wykroczeń. Na przykład, jeśli pracownik przychodzi trzy razy po pięć minut spóźniony. W tym przypadku nie jest zachowana proporcjonalność, ponieważ Abmahnung jest w takim przypadku zbyt surową konsekwencją dla zachowania, które w inny sposób nie wpływa na bezpieczeństwo ani działanie w miejscu pracy. Niemniej jednak jest to kwestia uznania pracodawcy i zależy od konkretnych okoliczności przypadku.

Czy pracownik może się bronić?

Pracownicy mają zasadniczo prawo bronić się przed Abmahnung, jeśli uważają, że jest ono nieuzasadnione lub nieproporcjonalne. Pierwszym krokiem często jest napisanie oświadczenia, w którym pracownik przedstawia swoją perspektywę. Ważne jest, aby przedstawić konkretne argumenty i ewentualne fakty łagodzące. W wielu przypadkach zaleca się szukanie porady prawnej, czy to od rady pracowniczej, adwokata czy związków zawodowych. W przypadku oczywiście nieuzasadnionych Abmahnungen można również rozważyć przegląd sądowy.

Kiedy Abmahnung jest nieważne?

Oprócz powodów dla upomnienia pojawia się również pytanie: „Kiedy Abmahnung jest nieważne?” W niektórych okolicznościach uwaga pracodawcy może być rzeczywiście nieważna, szczególnie jeśli nie spełnia wymagań według prawa lub aspektu proporcjonalności. Na przykład, jeśli nie jest pisemna, nie określa konkretnego naruszenia lub dyskryminuje pracownika w jego prawach. Abmahnung powinno być jasno i zrozumiale sformułowane oraz informować pracownika o możliwych konsekwencjach. Ignorowanie terminów również może wpłynąć na ważność Abmahnung, na przykład jeśli nie jest wydane na czas po naruszeniu lub niewłaściwym zachowaniu. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do zasadności upomnienia, zaleca się skonsultowanie się ze specjalistą prawa pracy i w razie potrzeby podjęcie kroków prawnych.

Czy pracownik może odmówić przyjęcia upomnienia?

Pracownicy nie mogą bezpośrednio odmówić przyjęcia Abmahnung, ponieważ jest to formalne działanie ze strony pracodawcy. Niemniej mają możliwość złożenia pisemnego lub ustnego sprzeciwu wobec uwagi, jednocześnie prezentując swoje stanowisko. Odmowa raczej przejawia się w formie sprzeciwu i próby obalenia zarzutów lub osiągnięcia porozumienia. W przypadku sporu sądowego odmowa często jest rozpatrywana przed sądem pracy. W takich sytuacjach zaleca się uzyskanie porady prawnej, aby zaplanować najlepsze kroki dla własnej pozycji.

FAQ

Czy za nieuprzejme zachowanie można wydać upomnienie?

Tak, nieuprzejme zachowanie w miejscu pracy może w niektórych przypadkach stanowić powód do wydania Abmahnung. Pracodawcy mają prawo reagować na nieuprzejme lub nieodpowiednie zachowanie – szczególnie jeśli zakłóca atmosferę pracy, wpływa na dobre samopoczucie zespołu lub narusza zasady firmy.

Co się stanie, jeśli pracownik nie przyjmie Abmahnung?

Przyjęcie przez pracownika nie jest wymagane, ponieważ jest to jednostronne oświadczenie ze strony pracodawcy. Odmowa lub ignorowanie jednak nie zmienia faktu, że uwaga pracodawcy jest rejestrowana w aktach osobowych. Zamiast tego pracownik powinien odpowiednio zareagować na uwagę, na przykład pisząc oświadczenie lub szukając porady prawnej, aby ocenić możliwe konsekwencje i ewentualnie je złagodzić.

Czy otrzymanie Abmahnung jest poważną sprawą?

Chociaż otrzymanie Abmahnung jest nieprzyjemne, samo w sobie jeszcze nie jest bezpośrednią katastrofą. Abmahnung oferuje możliwość refleksji, poprawy zachowania i uniknięcia poważniejszych konsekwencji pracowniczych. Odpowiednia reakcja pracownika może pomóc wyjaśnić sytuację i zminimalizować możliwe negatywne skutki.

Podsumowanie

Uwaga pracodawcy i Abmahnung odgrywają ważną rolę w prawie pracy, zwracając uwagę na niewłaściwe zachowanie i oferując możliwość poprawy. Powody wydania Abmahnung są zróżnicowane i obejmują od naruszenia obowiązków pracowniczych po nieuprzejme zachowanie w miejscu pracy. Ponadto pracownicy mają prawo bronić się przed nieuzasadnionymi Abmahnungen lub przynajmniej szukać wyjaśniającej rozmowy z pracodawcą. W przypadku nieuzasadnionego lub nieważnego Abmahnung może być również rozsądne poszukanie porady prawnej.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp