Okres wypowiedzenia w agencji pracy tymczasowej

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, poznawanie kilku kluczowych graczy i cieszenie się różnorodnością: osoby zatrudnione w agencji pracy tymczasowej pracują dla różnych firm i korzystają z dużej elastyczności. Dzięki pracy tymczasowej pracownicy mają okazję poznać codzienne życie zawodowe w różnych przedsiębiorstwach. Wynagrodzenia pracowników tymczasowych są atrakcyjne, dlatego wielu studentów decyduje się na pracę tymczasową podczas wakacji semestralnych. Jeśli jednak ktoś jest niezadowolony z agencji pracy tymczasowej, dąży do złożenia wypowiedzenia. Czy pracownicy tymczasowi mogą złożyć wypowiedzenie w agencji pracy tymczasowej i czy agencje pracy tymczasowej mogą zwalniać pracowników tymczasowych? A kiedy obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia? Odpowiedzi na te fascynujące pytania znajdziesz w tym artykule!

Czym są ustawowe okresy wypowiedzenia?

Ustawowy okres wypowiedzenia oznacza czas między złożeniem pisemnego wypowiedzenia a zakończeniem umowy. Dzięki ustawowym okresom wypowiedzenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracownicy mogą przygotować się na zakończenie stosunku pracy i szukać nowych pracowników lub pracodawców. Oznacza to, że okres wypowiedzenia przynosi korzyści obu stronom umowy i może być ogłoszony zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Okres wypowiedzenia jest zawarty w umowie zbiorowej. Ustawowe okresy wypowiedzenia (minimalne okresy) są zapisane w Kodeksie Cywilnym, w skrócie BGB. W umowach o pracę musi być zachowany ten minimalny okres. Jednak strony umowy mogą uzgodnić dłuższe okresy. Zasadniczo decyzja ta musi przynosić korzyści pracownikowi.

Ponadto uzgodniony okres wypowiedzenia obowiązuje obu partnerów umowy. Oznacza to, że pracodawca nie może stosować innego okresu wypowiedzenia niż pracownik. Odwrotnie, okres wypowiedzenia dla pracownika nie może być krótszy niż okres wypowiedzenia dla pracodawcy. W większości umów określony jest jednak jeden okres wypowiedzenia zarówno dla firmy, jak i dla pracownika. Zwykłe wypowiedzenie ma miejsce wtedy, gdy pracownik lub firma wypowiada umowę o pracę z zachowaniem terminów i formy. Podstawą jest wypowiedzenie na piśmie, które powinno być wręczone osobiście lub wysłane listem poleconym. Minimalny okres wypowiedzenia wynosi zgodnie z prawem cztery tygodnie (§ 622 ust. 1 BGB).

Ponadto okres wypowiedzenia może się różnić w zależności od długości zatrudnienia w firmie. Po dwóch latach okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Po pięciu latach umowa o pracę może być wypowiedziana z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Po ośmiu latach okres wypowiedzenia wydłuża się do trzech miesięcy, a po dziesięciu latach wynosi cztery miesiące. Osoby pracujące w firmie już dwadzieścia lat mogą wypowiedzieć umowę z siedmiomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stwierdzenie dotyczące okresów wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia w Niemczech nie jest całkowicie poprawne. Ustawowe okresy wypowiedzenia dla pracowników są uregulowane w § 622 Kodeksu Cywilnego (BGB). Oto skorygowana wersja:

 • Od dwóch lat okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Od pięciu lat okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Od ośmiu lat okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Od dziesięciu lat okres wypowiedzenia wynosi cztery miesiące do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Od dwunastu lat okres wypowiedzenia wynosi pięć miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Od piętnastu lat okres wypowiedzenia wynosi sześć miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego.
 • Od dwudziestu lat okres wypowiedzenia wynosi siedem miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego.

Jak są regulowane okresy wypowiedzenia w Niemczech?

Umowa o pracę, która nie zawiera okresu wypowiedzenia lub odwołuje się do ustawowego okresu wypowiedzenia, opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego. Tutaj stosuje się paragraf 622. Wyjątki jednak potwierdzają regułę. W niemieckich przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest maksymalnie dwudziestu pracowników, okres wypowiedzenia może wynosić cztery tygodnie. Termin wypowiedzenia nie musi być koniecznie określony. Kto więc składa wypowiedzenie 8 lipca, zapewnia, że będzie ono skuteczne 8 sierpnia. Odstępstwa od okresu wypowiedzenia są możliwe, jeśli chodzi o pracę tymczasową. W takim przypadku można, w razie potrzeby, ustalić krótszy okres wypowiedzenia, który wynosi mniej niż cztery tygodnie.

Ustawowy minimalny okres wypowiedzenia nie obowiązuje, jeśli pracownik jest zatrudniony w firmie przez kilka lat, a następnie zostaje zwolniony. W takim przypadku okres wypowiedzenia musi przekroczyć minimalny okres, ale może być również znacznie dłuższy. Przedłużone okresy wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia przez pracownika są niedopuszczalne. Pracodawcy z kolei mogą korzystać z przedłużonego okresu wypowiedzenia. Pracownik natomiast zawsze korzysta z minimalnego okresu wypowiedzenia lub dłuższego okresu. Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie w trakcie umownie uzgodnionego okresu próbnego. Pierwsze sześć miesięcy umożliwia wzajemne poznanie się. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dla okresu próbnego ustalono dłuższy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być również przedłużony w późniejszym terminie.

Podstawą dla okresów wypowiedzenia w Niemczech są §§ 187 i nast. BGB. Tutaj jest między innymi zapisane, że dzień doręczenia wypowiedzenia nie może być wliczony do okresu wypowiedzenia. Zasadniczo obowiązuje: Wiele firm zawiera umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach pracy tymczasowej, które przewidują dłuższe okresy wypowiedzenia niż ustawowo określony okres. Umownie ustalony okres wypowiedzenia jest więc obecnie normą.

Okresy wypowiedzenia w pracy tymczasowej

Model zatrudnienia „praca tymczasowa” często rodzi pytania, gdy pracownicy planują złożenie wypowiedzenia. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje? Czy agencja pracy tymczasowej może zwolnić pracownika tymczasowego? I jak pracownik tymczasowy powinien poprawnie zakończyć swoje zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej? Przede wszystkim obowiązuje zasada: Osoby wykonujące pracę tymczasową mają podobne prawa jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Oznacza to, że również korzystają z ustawowej ochrony przed wypowiedzeniem. Jednak każda umowa o pracę jest indywidualna i musi być rozpatrywana w każdym przypadku osobno. Pracodawcy i pracownicy mogą więc zawierać różne porozumienia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca (agencja pracy tymczasowej), jak i pracownik (pracownik tymczasowy). Pracownicy tymczasowi nie są więc na stałe związani z agencją pracy tymczasowej, ale mogą zakończyć stosunek pracy w dowolnym momencie z uwzględnieniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Jak długi jest okres wypowiedzenia w agencji pracy tymczasowej?

W agencji pracy tymczasowej obowiązują taryfowe okresy wypowiedzenia lub przedłużony okres wypowiedzenia określony w umowie o pracę. Te okresy pracownicy mogą znaleźć w swojej umowie o pracę. Zazwyczaj zatrudnienie rozpoczyna się od sześciomiesięcznego okresu próbnego. Zostało to ustalone w układzie zbiorowym pracy Związku Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej (iGZ).

W okresie próbnym obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

 • W pierwszych czterech tygodniach stosunek pracy może być rozwiązany przez obie strony z dwudniowym okresem wypowiedzenia.
 • Od piątego tygodnia do końca drugiego miesiąca okres wypowiedzenia wynosi jeden tydzień.
 • Od trzeciego miesiąca do końca szóstego miesiąca obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący dwa tygodnie.

Od siódmego miesiąca obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia, które są stopniowane w zależności od długości zatrudnienia.

Praca tymczasowa: Czy mogę wypowiedzieć umowę w agencji pracy tymczasowej?

Czy można po prostu wypowiedzieć umowę w pracy tymczasowej? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników tymczasowych, którzy są niezadowoleni ze swojego pracodawcy lub chcą definitywnie zakończyć okres pracy tymczasowej. Należy zauważyć, że wypowiedzenie może być złożone nie tylko przez firmę (pracodawcę). Również pracownicy tymczasowi mogą wypowiedzieć swoją umowę o pracę. Ważne jest, aby obie strony umowy przestrzegały okresu wypowiedzenia podanego w umowie. Pracownicy, którzy chcą napisać wypowiedzenie, powinni najpierw sprawdzić okres wypowiedzenia w układzie zbiorowym pracy. Dzięki temu mają pewność, że wypowiedzenie, które otrzyma pracodawca, jest prawidłowe i ważne.

Jeżeli obie strony chcą wcześniej zakończyć stosunek pracy za porozumieniem stron, mogą zdecydować się na rozwiązanie umowy. Zastępuje ono wypowiedzenie i powoduje, że stosunek pracy kończy się w ciągu kilku tygodni. Uwaga: Jeżeli pracodawca zmusza swojego pracownika do podpisania rozwiązania umowy, pracownik nie musi się na to zgadzać. Wymuszone rozwiązanie umowy może zostać unieważnione.

Jak długo jest się związanym z agencją pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa nie podlega ograniczeniom czasowym. Pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, która wynajmuje pracowników innym firmom. Firmy wynajmujące zapewniają, że miejsce pracy oferuje optymalne warunki pracy. Agencja pracy tymczasowej sporządza umowę o pracę tymczasową, udziela urlopów i wypłaca wynagrodzenie w przypadku choroby. Ponieważ dla pracowników tymczasowych obowiązują podobne przepisy jak dla wszystkich innych pracowników zatrudnionych na stałe, okres wypowiedzenia wynosi co najmniej cztery tygodnie. Agencja pracy tymczasowej nie może jednak wynajmować pracownika tymczasowego na czas nieokreślony do jednej firmy. Od momentu wejścia w życie ustawy o pracy tymczasowej w 2017 roku obowiązuje zasada: wynajem pracowników tymczasowych jest ograniczony do 18 kolejnych miesięcy (§ 1 ust. 1b AÜG). Praca w tej samej firmie jest możliwa dopiero po przerwie trwającej trzy miesiące. Pracownicy tymczasowi, którzy pracują przez wiele lat, są zazwyczaj zatrudnieni w wielu różnych firmach.

Czy mogę zmienić agencję pracy tymczasowej?

Osoby, które chcą zakończyć umowę z agencją pracy tymczasowej i zmienić pracodawcę, składają zwykłe wypowiedzenie. Musi ono być złożone na piśmie i najlepiej osobiście, w obecności świadka. Alternatywnie, wypowiedzenie można dostarczyć pocztą. W takim przypadku zaleca się wysłanie wypowiedzenia listem poleconym. W ten sposób pracownicy mają dowód, że wypowiedzenie rzeczywiście dotarło do pracodawcy. W razie wątpliwości konieczne jest udowodnienie tego faktu.

Kiedy muszę zostać przejęty jako pracownik tymczasowy?

Pracownicy tymczasowi, z wyjątkiem kilku wyjątków, muszą zostać przejęci przez firmę-klienta agencji pracy tymczasowej, jeśli pracują tam dłużej niż 18 miesięcy. Jeśli pracownik nie zmieni firmy po upływie 18 miesięcy, może zostać zatrudniony jako stały pracownik i długoterminowo wspierać zespół. Agencja pracy tymczasowej otrzymuje od firmy-klienta kwotę odstępnego. Następnie nowy pracodawca sporządza umowę o pracę, którą pracownik tymczasowy podpisuje. Maksymalny okres zatrudnienia pracowników tymczasowych w Niemczech jest regulowany ustawą o pracy tymczasowej (AÜG). Zasadniczo pracownicy tymczasowi nie mogą być zatrudnieni u tego samego pracodawcy przez okres dłuższy niż 18 kolejnych miesięcy (§ 1 ust. 1b AÜG). Istnieją jednak wyjątki, które mogą być regulowane przez układy zbiorowe.

Oto kilka ważnych punktów dotyczących odstępstw od maksymalnego okresu zatrudnienia:

 1. Układy zbiorowe: Układy zbiorowe mogą przewidywać dłuższe okresy zatrudnienia. Na przykład układ zbiorowy w przemyśle metalowym i elektrycznym pozwala na zatrudnienie do 48 miesięcy. Inne branże, takie jak przemysł elektryczny i stalowy, mają również układy zbiorowe przewidujące maksymalny okres zatrudnienia do 36 miesięcy.
 2. Porozumienia zakładowe: W przedsiębiorstwach z radą zakładową porozumienia zakładowe oparte na układach zbiorowych mogą dodatkowo wydłużać okres zatrudnienia. Jest to jednak możliwe tylko w przedsiębiorstwach objętych układami zbiorowymi.

FAQ

Jak długo wynosi okres wypowiedzenia przy stałym zatrudnieniu?

Minimalny okres wypowiedzenia w przypadku układu zbiorowego “praca tymczasowa” wynosi 4 tygodnie.

Jak wysoka jest płaca minimalna dla pracowników tymczasowych?

Płaca minimalna dla pracowników tymczasowych odpowiada ogólnie obowiązującej płacy minimalnej. Zapewnia to, że pracownicy tymczasowi i stali pracownicy są traktowani i wynagradzani jednakowo (Equal Pay).

Jaka jest różnica między pracą tymczasową a pracą na wynajem?

Praca tymczasowa jest synonimem pracy na wynajem.

Podsumowanie – przegląd okresów wypowiedzenia w pracy tymczasowej

Wypowiedzenie w agencji pracy tymczasowej: Wypowiedzenie może być złożone nie tylko przez pracowników zatrudnionych na stałe, ale także przez pracowników tymczasowych. To samo dotyczy agencji pracy tymczasowej. Również pracodawca może zakończyć stosunek pracy z różnych powodów poprzez wypowiedzenie. Pracownicy tymczasowi korzystają z podobnych praw jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Należą do nich na przykład ochrona przed wypowiedzeniem i minimalne okresy wypowiedzenia (cztery tygodnie). Ustawowe okresy wypowiedzenia obowiązują zatem również pracowników tymczasowych. Zazwyczaj umowa o pracę zawiera dłuższy okres wypowiedzenia niż ustawowo określone minimum. Możliwe jest wypowiedzenie na 15. dzień lub na koniec miesiąca kalendarzowego. Pierwsze sześć miesięcy zatrudnienia (okres próbny) stanowi wyjątek. W okresie próbnym obowiązują inne przepisy. Tutaj zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej może być zakończone już z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp