Zeitarbeit Tarif – Jak działa agencja rekrutacyjna w Niemczech?

 

Zeitarbeit, czyli jak działa agencja rekrutacyjna w Niemczech

W Niemczech możesz natknąć się na termin Zeitarbeit, który można przetłumaczyć na język polski jako „zatrudnienie tymczasowe”. W Polsce ten rodzaj zatrudnienia nie jest tak dobrze znany i nie mamy dla niego odpowiednika, który moglibyśmy wykorzystać jako przykład dla lepszego zrozumienia całej sprawy. Agencja rekrutacyjna i Zeitarbeit Tarif są owiane wieloma mitami. Na przykład, czy wiesz, że agencje płacowe również podlegają wynagrodzeniu w zależności od tego, jak ustalona jest Twoja ocena? Zatrudnienie agencyjne zajmujemy się w osobnym artykule, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj .

Zeitarbeit to powszechna forma zatrudnienia w Niemczech

Dla uproszczenia porównujemy Zeitarbeit do zatrudniania pracowników osobom trzecim. To chyba najtrafniejsze stwierdzenie, choć brzmi tak przerażająco. Nie wyobrażaj sobie niewolniczej pracy za złe pieniądze, gdy resztę Twoich zarobków pochłonie agencja rekrutacyjna. W Niemczech Zeitarbeit jest powszechną formą zatrudnienia, do której pracownicy są przyzwyczajeni i której szukają firmy. Przyczyny tego są różne, szczególnie dla firm nie ma potrzeby ogłaszania długich i kosztownych przetargów.

Przepisy wymagają równości agencji i stałych pracowników

Pracownicy agencji rekrutacyjnych w ramach Zeitarbeit podlegają w Niemczech takim samym warunkom i zasadom jak stali pracownicy firm. Do tego uprawnieni są liczba dni urlopu, długość i liczba zmian, wysokość wynagrodzenia według grupy wynagrodzeń, premie, te same świadczenia, pracownicy agencyjni. Aby zapewnić równość pracowników, Niemcy przyjęli ustawę, która w 2015 r. wprowadziła nowość: pensję minimalną. Jednocześnie obowiązuje dla agencji rekrutacyjnych od 1 stycznia 2012 roku.

§ 1 Zakres

Agencje pracy w Niemczech, które są częścią Związku Niemieckich Agencji Zatrudnienia (skrót „iGZ” w języku niemieckim), są również zobowiązane do przestrzegania układu zbiorowego, którego akceptację wyraziły jako jeden z warunków członkostwa w iGZ . Jednym z punktów tej umowy jest również ustalenie minimalnej kwoty tzw. płacy tymczasowej, która zobowiązuje agencje rekrutacyjne do wypłacania swoim pracownikom w ramach Zeitarbeit wynagrodzenia o określonej minimalnej wysokości. Do końca 2019 r. był on ustalany na innym poziomie dla zachodnich, a na drugim dla wschodnich landów Niemiec. Na konferencji w grudniu 2019 r. podjęto decyzję o zniesieniu różnych płac minimalnych dla Wschodu i Zachodu. Do końca 2020 r. płace na wschodzie wzrosną do poziomu zachodu, oficjalnie od kwietnia 2021 r. w umowie taryfowej dla całych Niemiec pojawi się ujednolicona płaca minimalna.

Układ zbiorowy ma formę regulacji prawnej i zawiera obowiązki pracodawcy (będącego agencją personalną) wobec pracowników. Jeśli uważasz, że Twoja agencja rekrutacyjna nie jest wobec Ciebie uczciwa, skontaktuj się z niemiecką administracją celną. Odpowiada za nadzór nad działalnością agencji rekrutacyjnych oraz obronę praw pracowników agencji.

§ 2 – Rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia

Zgodnie z układem zbiorowym umowa o pracę ma zawsze formę pisemną. Zawierana jest wyłącznie w pierwszym dniu roboczym, który jest ustalony w umowie jako data rozpoczęcia zatrudnienia. Jeżeli pracownik nie pojawi się w miejscu pracy w pierwszym dniu roboczym i nie poinformuje o tym pracodawcy (który jest agencją rekrutacyjną, ale powinieneś również poinformować na czas firmę, w której pracujesz fizycznie), uważa się, że stosunek pracy nie wystąpił.

Stosunek pracy ustaje z ostatnim dniem roboczym miesiąca, w którym pracownik nabywa prawo do emerytury lub, jeżeli takie uprawnienie powstało, jeżeli pracownik był ubezpieczony emerytalnie.

2.1 Okres próbny przez pół roku

Układ zbiorowy przewiduje również okres próbny i okresy wypowiedzenia. Okres próbny ustala się na pierwsze sześć miesięcy stosunku pracy. W pierwszych czterech tygodniach stosunek pracy można rozwiązać za okresem wypowiedzenia wynoszącym dwa dni robocze, od piątego tygodnia do drugiego miesiąca okres wypowiedzenia wynosi jeden tydzień, a od trzeciego do szóstego miesiąca dwa tygodnie. Od siódmego miesiąca zaczynają obowiązywać terminy ustawowe, niezależnie od tego, czy stosunek pracy został zawarty na czas określony czy nieokreślony.

§ 3 – Godziny pracy

Czas pracy pracowników agencji rekrutacyjnej ustalono na 151,67 godzin miesięcznie. Pracownicy otrzymają zwrot za ten czas, niezależnie od tego, czy liczba dni roboczych w miesiącu odpowiada tej liczbie godzin. Jeśli pracownik przepracuje miesięcznie więcej godzin niż ww. 151,67, otrzyma te godziny w swoim „Zeitkonto”. Stanowi to swego rodzaju rezerwę czasu, z której można wziąć wolne np. na wizytę u lekarza po wcześniejszym uzgodnieniu. Układ zbiorowy zawiera jednak również klauzulę umożliwiającą agencji pośrednictwa pracy zwrot tylko części przepracowanych godzin i przeniesienie większej liczby godzin do Zeitkont. To szybciej wypełnia Zeitkonto i pozwala elastycznie wykorzystywać jego pojemność.

Konto czasowe jest ograniczone do 150 plus godzin i 21 minus godzin. Prawo dopuszcza jednak zwolnienia w ramach „ochrony kryzysowej”, gdzie możliwe jest wydłużenie lub skrócenie marży Zeitkont dla nowych pracowników. Pracownik nie może obsługiwać godzin w Zeitkonet według własnego uznania. Jest zobowiązany uzgodnić z pracodawcą z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, że zamierza czerpać z Zeitkontu. Zgodnie z prawem pracodawca (tj. agencja personalna) ma możliwość decydowania o maksymalnie 2/3 Zeitkontu pracownika, np. o jego zwrocie. Pracodawca jest również zobowiązany do zwrotu pracownikowi czasu przechowanego w Zeitkoncie po zakończeniu stosunku pracy. Pamiętaj, że wszelkie prośby o urlop lub wypłaty z Zeitkontu należy wcześniej uzgodnić nie tylko z agencją rekrutacyjną, ale także z firmą, w której pracujesz.

§ 4 – Dopłaty

4.1 Nadgodziny

Jeśli pracujesz więcej niż określoną liczbę godzin w miesiącu, to dla Ciebie pojawia się zupełnie inna sytuacja niż transfer do Zeitkontu. Dopiero wtedy zaczynamy mówić o pracy w godzinach nadliczbowych, którą otrzymujesz oprócz wypłacanego wynagrodzenia. Ale bądź ostrożny, jeśli pracujesz więcej niż 15 godzin w miesiącu, pracując w nadgodzinach, prawdopodobnie zapłacisz swój zysk na wyższych podatkach.

Wynagrodzenie za nadgodziny wynosi 25% minimalnej stawki godzinowej i jest wypłacane, jeśli pracownik pracuje:

 • 160 godzin przez 20 dni roboczych w miesiącu
 • 168 godzin przez 21 dni roboczych w miesiącu
 • 176 godzin w 22 dni robocze w miesiącu
 • 184 godziny przez 23 dni robocze w miesiącu

4.2 Dopłata za nocleg

Zgodnie z układem zbiorowym za pracę w nocy uważa się wykonywanie czynności w godzinach od 23:00 do 6:00, pod warunkiem, że pracownik przepracował w tym czasie więcej niż 2 godziny. Za pracę w nocy otrzymasz dopłatę w wysokości 25 procent normalnej stawki godzinowej, ale bądź ostrożny. Jeśli pracujesz na zwykłej nocnej zmianie, otrzymasz tylko 20-procentową dopłatę. A jeśli jesteś zatrudniony np. jako ochroniarz, który ma normalnie pracować w nocy, to nie otrzymasz dopłaty za tę noc.

4.3 Praca w niedziele i święta

Za pracę w niedziele pracownicy mają prawo do dopłaty w wysokości 50%, chyba że niedziela jest częścią normalnych godzin pracy. Jeżeli urlop nie jest częścią normalnych godzin pracy, pracownicy mają prawo do dopłaty w wysokości 100% stawki godzinowej.

4.4 Inne dopłaty

Wspomnieliśmy powyżej, że pracownicy mają prawo do premii za pracę poza normalnymi godzinami pracy. Wspomnieliśmy również o wyjątkach, co oznacza, że ​​nie otrzymasz dodatku za noc, jeśli charakter Twojej pracy zakłada pracę w nocy. Jednak zgodnie z układem zbiorowym sytuacja pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia jest inna. Są nagradzani dopłatami w następujący sposób:

 • Nocne zmiany: + 15% stawki godzinowej
 • Niedziela: + 25% stawki godzinowej
 • Wakacje w święta: + 35% stawki godzinowej
 • Sobota: + 7,5% stawki godzinowej

Podobnie pracownicy branży hotelarskiej również otrzymują premie, których wysokość nie jest jednak określona przez układ zbiorowy, ale przez wewnętrzne regulacje pracodawcy, czyli agencji personalnej.

§ 5 – Urlop nadzwyczajny

Zgodnie z prawem pracownicy agencji pośrednictwa pracy mają również prawo do wzięcia urlopu w sytuacjach życiowych. Pracownicy nie muszą brać urlopu np. w związku małżeńskim. Liczba dni urlopu okolicznościowego jest ustalana w ciągu roku. Czas trwania urlopu okolicznościowego ustala się w następujący sposób:

 • Małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski: 1 dzień
 • Narodziny żony lub zarejestrowanego partnera: 1 dzień
 • Śmierć współmałżonka lub partnera prawnego: 2 dni
 • Śmierć rodzica lub dziecka: 1 dzień
 • Przeprowadzka: 1 dzień
 • Przy wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawowych obowiązków członka Kancelarii, np. pełnomocników itp. Urlop ten przysługuje Ci jednak tylko wtedy, gdy pełnienie funkcji jest nieodpłatne.

Prawo do urlopu nadzwyczajnego powstaje dopiero po sześciu miesiącach zatrudnienia. Pracownik jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania pracodawcy o nieoczekiwanej sytuacji i dostarczenia dokumentów potwierdzających tę sytuację w ciągu dwóch tygodni od jej wystąpienia. W przypadku, gdy nie można przypuszczać, że taka sytuacja wystąpi, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę i agencję rekrutacyjną, że tego dnia nie przyjdzie do pracy.

§ 6 – Urlop

Skorzystanie z urlopu jest możliwe tylko za zgodą pracodawcy. Zgodnie z Zeitarbeit pracownicy agencji rekrutacyjnej mają prawo do urlopu od 2021 r. w następujący sposób:

 • Pierwszy rok: 24 dni
 • Drugi i trzeci rok: 27 dni
 • Czwarty i następny rok: 30 dni.

Jeżeli pracownik podejmuje lub odchodzi z pracy w ciągu roku, przysługuje mu 1/12 całkowitej liczby dni urlopu za każdy miesiąc przepracowanego roku. Prawo do urlopu wygasa 31 grudnia danego roku.

Niewykorzystany urlop przenosi się na kolejny rok tylko wtedy, gdy pracodawca odmówił pierwotnego wykorzystania urlopu lub gdy pracownik nie mógł skorzystać z urlopu z przyczyn operacyjnych lub z powodu choroby. Pracownik musi skorzystać z przeniesionego urlopu nie później niż do 31 marca, w przeciwnym razie urlop wygasa bez odszkodowania.

24
W pierwszym roku
25
W drugim roku
26
W trzecim roku
28
W czwartym roku
30
Od piątego roku

§ 6a – Wynagrodzenie w czasie wakacji i choroby

Wynagrodzenie w okresie urlopu i choroby zawsze naliczane jest zgodnie z przepisami prawa i przepisami celnymi. Obliczenie rekompensaty wynagrodzenia zawsze opiera się na średnich zarobkach i średnim czasie pracy za ostatnie trzy miesiące przed wzięciem urlopu lub przed niezdolnością do pracy.

§ 7 – Urlop ogólnozakładowy

Wiele firm bierze urlop w całej firmie w dni, w których między weekendem a dniem wolnym od pracy może zmieścić się tylko jeden dzień roboczy. W takim przypadku firmy uciekają się do zamknięcia działalności i ogłoszenia ogólnofirmowego święta w ten jeden dzień roboczy. W języku niemieckim taki dzień pracy nazywa się „Brückentag” i często stanowi przeszkodę w zatrudnieniu pracowników agencji rekrutacyjnej, na pokrycie której muszą wziąć wolne albo ze swojego Zeitkontu, albo poprzez regularne urlopy.

§ 8 – Roczne wypłaty nadzwyczajne

Po okresie próbnym każdemu pracownikowi przysługują roczne premie w postaci premii świątecznych lub urlopowych. Pracownik otrzyma dodatek urlopowy w wypłacie za miesiąc czerwiec, a Boże Narodzenie w grudniu w wypłacie za listopad. Jeżeli pracownik zakończy pracę do 31 marca i otrzymał premię świąteczną w poprzednim roku, jest zobowiązany zwrócić ją swojemu pracodawcy, w przeciwnym razie agencja personalna odbierze ją od niego.

Wysokość premii zależy od czasu trwania stosunku pracy w następujący sposób:

 • Po szóstym miesiącu: 150 € brutto
 • W trzecim i czwartym roku: 200 € brutto
 • Od piątego roku: 300 € brutto

agencja personalna zeitarbeit taryfa klasy

Klasy wynagrodzeń

Od 1 lipca 2021 r. ustawowa płaca minimalna w Niemczech jest ustalona na 9,60 euro za godzinę wykonywanej pracy. Jest to jednak płaca minimalna obowiązująca tylko dla bezpośrednich pracodawców. Agencja rekrutacyjna ma nieco inną sytuację z płacą minimalną. Ich pracownicy mają ustawowe gwarancje, że od 1 lipca 2021 r. nie będą otrzymywać mniej niż 10,45 euro za godzinę.

Płaca minimalna personelu agencji rekrutacyjnej jest wyższa niż zwykłego personelu

Minimalną stawkę godzinową w wysokości 10,45 € otrzymują pracownicy zaliczeni do najniższej grupy płacowej. Podobne tabele wynagrodzeń mamy w Czechach. Istnieje osiem klas wynagrodzeń, im bardziej odpowiedzialna praca wykonujesz, tym wyższa jest płaca minimalna. W niemieckim Zeitarbeit jest podobnie, tylko klasy mają dziewięć. Dla każdej klasy ustalana jest inna płaca minimalna. 10,45 € to zatem absolutne minimum, które czeka na Ciebie w Niemczech. Otrzymasz ją, jeśli wykonasz proste czynności bez dodatkowej odpowiedzialności.

Niemcy wprowadzili skale płac jako skale płac

Podział zawodów na stopnie ma swoje uzasadnienie. Wyobraź sobie sytuację, w której pracujesz dla jednej firmy, na przykład jako operator. Pracodawca wie, że jesteś zdolną osobą i z czasem powierzy Ci kierowanie zespołem ludzi. Ale pieniądze zostawią ci to samo, więc teraz otrzymujesz taką samą pensję jak twoi podwładni, ale z dużo większą odpowiedzialnością. Czy wydaje ci się to niesprawiedliwe? Niemcy też. Dlatego jeśli taki awans zawodowy nastąpi u niemieckiego pracodawcy, masz prawo do wyższego wynagrodzenia.

Do oceny zgodnie z charakterem wykonywanej pracy

Agencja rekrutacyjna daje swoim pracownikom możliwość zarobienia większych pieniędzy niż ich koledzy, którzy są zatrudnieni bezpośrednio w tej samej firmie. Zależy to głównie od charakteru wykonywanej czynności, na podstawie której zostajesz zaliczony do odpowiedniej oceny.

 • I klasa – Obejmuje czynności typowe dla prac pomocniczych. Nie wymagają żadnych kwalifikacji zawodowych ani specjalnej wiedzy. Są to na przykład opakowanie, prosta obsługa maszyny i tym podobne.
 • II klasa uposażenia – Na poziomie tej grupy wynagrodzeń wymagane jest już doświadczenie zawodowe lub wykształcenie na poziomie kierunku studiów. Są to zwykle spawacze, asystenci elektrotechniki itp.
 • Ocena 3 – Odnosi się do wykonywania wszystkich czynności wymagających szkolenia zawodowego lub kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Jest to pierwsza klasa dla wszystkich zawodów wykwalifikowanych.
 • IV klasa – dotyczy wszystkich zawodów, które wymagają co najmniej trzyletniego szkolenia zawodowego i kilkuletniego doświadczenia w tej dziedzinie. Do tej grupy trafi każdy, kto był najmniejszy
 • Klasa 5 – obejmuje wszystkie zajęcia, które wymagają, oprócz minimum trzyletniego kształcenia i kilkuletniego doświadczenia w tej dziedzinie, również dodatkowej wiedzy nabytej poprzez dalszą edukację.
 • Klasa 6 – Obejmuje wszystkie czynności, które oprócz minimum trzyletniego szkolenia zawodowego i kilkuletniego doświadczenia w tej dziedzinie wymagają również specjalnych kwalifikacji wymaganych do pełnienia funkcji kierowniczych.
 • 7 klasa – Przeznaczona jest dla wszystkich zawodów wymagających wyższego stopnia naukowego. Pracownicy w klasie 7 są odpowiedzialni za personel i majątek lub muszą samodzielnie radzić sobie ze złożonymi zadaniami.
 • Klasa 8 – Realizacja określonych czynności wymagających wyższego stopnia naukowego, w których wymagane jest samodzielne i kompleksowe rozwiązanie zadań.
 • 9 klasa – Samodzielna działalność wymagająca ukończonych studiów wyższych z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

Dopłaty branżowe

Płaca minimalna dla Zeitarbeit w Niemczech ma jeszcze jedną specyfikę. Są to dopłaty branżowe. Mówiąc najprościej, Twoja wypłata jest regulowana przez tabele ustawione dla każdej branży. Jeśli więc pracujesz w branży metalowej, zarobisz więcej niż na tym samym stanowisku z podobnymi obowiązkami, np. w branży papierniczej.

Dopłaty branżowe są płacone w następujących branżach:

 • Przemysł drzewny
 • Przemysł metalowy i elektrotechniczny
 • Przemysł poligraficzny i chemiczny
 • Przemysł wydobywczy
 • Przemysł gumowy
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Przemysł papierniczy
 • Transport kolejowy
 • Przemysł tekstylny i tapicerski
 • Tapicerka

Dopłaty do pola są różne

Płace różne w różnych branżach w Zeitarbeit są po prostu oparte na ryzyku związanym z wykonywaniem zawodu. Oznaczają one np. narażenie na działanie substancji szkodliwych czy odpowiedzialność za wyniki zespołu, ale przy podejmowaniu decyzji o poziomie wynagrodzeń rolę odgrywała również złożoność przygotowań do wykonywania takiego zawodu.

Dopłatę do oddziału otrzymasz tylko za faktycznie przepracowane godziny

Należy wspomnieć, że składki zawodowe są opłacane tylko za faktycznie wykonaną pracę. Jeśli weźmiesz urlop lub zachorujesz, rekompensata z Twojego wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie Twojego wynagrodzenia podstawowego. Premie zawodowe również nie są brane pod uwagę przy obliczaniu premii za nadgodziny.

Dodatek branżowy wzrasta do 15 miesiąca, potem pensje dorównują poziomowi stałych pracowników

Wysokość premii uzależniona jest od płacy minimalnej dla poszczególnych grup wynagrodzeń. W przypadku taryfy Zeitarbeit poziomy wynagrodzeń są również ustalane dla premii branżowych, co jest powszechne również w Czechach. O podwyżce płac według stopni decydują przepracowane miesiące w następujący sposób:

 • I stopień: po przepracowaniu 6 tygodnia
 • II stopień: po przepracowaniu 3 miesiąca
 • III stopień: po ukończeniu 5 miesiąca
 • IV stopień: po ukończeniu 7 miesiąca
 • V stopień: po ukończeniu 9. miesiąca
 • Klasa 6: po 15 miesiącach służby

Jako przykład przedstawiamy rozwój warunków płacowych w wybranych obszarach.

Od 15 miesiąca firma, dla której pracownik agencyjny wykonuje działalność, jest zobowiązana do wyrównania wynagrodzenia w takiej samej wysokości, jak pracownicy szeregowi firmy. Jednak zgodnie z układem zbiorowym wynagrodzenie pracowników agencji personalnej może wynosić od 90 do 100 procent płac pracowników szeregowych. Firma zatrudniająca musi poinformować agencję rekrutacyjną na piśmie o wypłacie, jaką otrzyma pracownik agencji rekrutacyjnej.

Co się dzieje, gdy pracownik agencyjny zostaje zwolniony z powodu zwolnienia?

Może się zdarzyć, że firma, dla której pracuje pracownik agencyjny, zmniejszy ilość zapasów. Dzieje się tak na przykład, gdy praca jest tylko sezonowa lub gdy firma partnerska nie ma wystarczającej liczby umów. Często jednak przyjmuje z powrotem zweryfikowanych pracowników w przypadku ponownego uruchomienia produkcji.

Jeżeli przerwa trwa maksymalnie trzy miesiące, pracownik agencji ma prawo do pierwotnego wynagrodzenia na tym samym poziomie, jaki osiągnięto w dniu zwolnienia. Jeśli jednak firma zatrudni pracownika agencyjnego po ponad trzech miesiącach, pracownik jest uważany za nowego pracownika. W ten sposób podchodzi się do niego pod względem wynagrodzenia, aby ponownie osiągnąć pensję, którą miał, musi przejść wszystkie sześć poziomów od początku.

Wynagrodzenie pracownika agencyjnego składa się zatem z następujących składników:

 • Podstawowa stawka godzinowa
 • Procedura w poszczególnych krokach płacowych
 • Nagrody specjalne
 • Dopłaty
 • Dodatki oszczędnościowe
 • Inne nagrody (np. materiały)

Podsumowanie na końcu

Wynagrodzenie pracowników agencji jest zatem ustalane na podstawie wynagrodzenia ustalonego w układzie zbiorowym pracy w Zeitarbeit, który określa podstawowe wynagrodzenie minimalne pracownika agencji pośrednictwa pracy w wysokości 10,45 EUR za godzinę. Jednak tylko pierwsza klasa wynagrodzenia mieści się w tym limicie, w przypadku innych klas wynagrodzeń obowiązuje wyższa pensja. Wynagrodzenie to będzie przyznawane każdemu nowemu pracownikowi na stanowiskach prac pomocniczych, operatorów maszyn i innych prostych prac niewymagających specjalnych kwalifikacji.

Jeśli jednak Twoja dziedzina jest bardziej wymagająca, wysokość wynagrodzenia zależy od uwzględnienia w odpowiedniej dziedzinie (tzw. dodatek terenowy). Oprócz branży, w której pracujesz, Twoje wynagrodzenie zostanie również zwiększone o dodatki nocne lub pracę w weekendy i niedziele. Niemcy są również hojni w premiach świątecznych i świątecznych lub pomagają na przykład w oszczędzaniu.